Hunguest Hotels Hungary
Log in
protejat de reCAPTCHA: Confidențialitate - Termeni

REZERVARE DE CAMERA

Buletin de ştiri

protejat de reCAPTCHA: Confidențialitate - Termeni

Registration

Tisztelt Vendégünk!

A HUNGUEST Hotels Zrt. a felhasználói regisztráció során tudomására jutott adatokat az alábbi elvek és feltételek kereti között kezeli és kívánja felhasználni. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi kondíciókat. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

1.1. Személyes adatainak biztonsága
A HUNGUEST Hotels Zrt. mint adatkezelõ, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezésire figyelemmel kezeli és tarja nyilván az Ön adatait abban a körben, melyhez Ön kifejezetten hozzájárult. Az adatbázisba bekerült információkat - kizárólag a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái részére, közvetlen üzleti ajánlat, marketing és reklám megkeresés céljából - az Interneten keresztül lehívhatóvá teszi, azokhoz hozzáférést biztosít.

1.2. Az adatkezelés módja
Az adatokat kizárólag a HUNGUEST Hotels Zrt. illetve a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodáinak munkatársai fogják kezelni, az adatfeldolgozás folyamatához harmadik személyt igénybe nem veszünk. Az Ön által átadott adatokat határozatlan idõtartamig kezeljük. A regisztrációval Öntõl felhatalmazást kapunk arra, hogy az Ön által közölt információt (személyes adatot) adatbázisunkban kezelhessük. Az adatok törlésére az Ön - levélben, faxon vagy elektronikus levélben megküldött - kérésére bármikor sor kerülhet.

1.3. Az adatvédelem technikai feltételei
Az adatvédelmi jog hatályos elõírásai szerint minden lehetségest megteszünk annak érdekében, hogy arra nem jogosult harmadik személy az Ön által megadott adatokhoz hozzáférni, azokat megismerni, módosítani illetve törölni, azokban sérülést okozni ne tudjon. A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

1.4. Kapcsolatfelvétel
A HUNGUEST Hotels Zrt. (illetve a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodáinak) munkatársai csak indokolt esetben, és csak a HUNGUEST Hotels Szállodalánc szolgáltatásaival és kereskedelmi ajánlataival kapcsolatosan keresik fel Önt, kizárólag a regisztráció során Ön által megjelölt módon (levél, telefon vagy elektronikus levél) és elérhetõségi címen.

1.5. Regisztráció
A regisztráció során Ön által megadott adatok közül nem publikus adatok az alábbiak:
- állandó lakcím
- telefonszám

A regisztráció többi adata rendszer használata tekintetében - publikus adatnak minõsül.
Ön a regisztráció során megadott adatait (kivéve a születési dátumot és az anya nevét tartalmazó adatokat) bármikor módosíthatja. Ön jelen regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a HUNGUEST Hotels Zrt. (illetve a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái) termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat, illetve hirdetéseket juttassanak el Önhöz (a fent Ön által megadott formában és címre.)
HUNGUEST Hotels Zrt. kötelezi magát arra, hogy ilyen célra az Ön Személyes adatait - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve - harmadik személynek nem adja át.

Önnek lehetõsége van arra, hogy ezen szolgáltatásunkat bármikor az Ön - levélben, faxon vagy elektronikus levélben megküldött - kérésére a HUNGUEST Hotels Zrt.-nek ( illetve a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodáinak) megtiltsa.

2. A rendszer használatával, illetve a rendszerben szereplõ adatokkal kapcsolatos felelõsség általános szabályai.

2.1. A HUNGUEST Hotels Zrt. kötelezi magát arra, hogy a rendszerben szereplõ adatok Nyilvántartása és kezelése során maradéktalanul eleget tesz a .Személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról" szóló 1992. évi LXIII. Törvényben valamint a "Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl" szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek.

2.2. A Vendég felelõs a regisztráció során saját maga által létrehozott jelszó titokban tartásáért továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó harmadik személyeknek ne jusson tudomására. Ennek elmulasztásából eredõ kárért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag a Vendég felelõs.

2.3. A Vendég kötelezi magát arra hogy a rendszerbe kizárólag saját adatait rögzíti. A rögzített adatok valódiságáért a HUNGUEST Hotels Zrt. semmilyen felelõsséget nem vállal.

2.4. A Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetõ az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve mûködésképtelenségébõl eredõ kárért, illetve bármilyen hátrányért való felelõsségét kizárja.

2.5. Jelen megállapodásban foglaltakra a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

3. Nyilatkozat

3.1. A Regisztrációs Adatlap kitöltésével és a HUNGUEST Hotels Zrt. részére történõ elküldésével tudomásul veszem, hogy önkéntesen megadott személyes adataimat a HUNGUEST Hotels Zrt. az általam megismert Adatvédelmi politikában részletezettek szerint, mint adatkezelõ dolgozza fel és kezeli.

3.2. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim a HUNGUEST Hotels Zrt. weboldalán keresztül az Interneten a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái számára elérhetõvé válnak.

3.4. Tudomásul veszem, hogy a HUNGUEST Hotels Zrt. - az adatvédelmi politikában részletezett esetekben - velem közvetlen kapcsolatba léphet.

3.5. Nyilatkozom arról, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.