Hunguest Hotels Hungary

Szobafoglalás

Hírlevél

Hunguest Hotels Zrt. - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS
2. DEFINÍCIÓK
3. ALAPELVEK A HUNGUEST HOTELS ZRT.ADATKEZELÉSE SORÁN
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
4.1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
4.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON
4.3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
4.4. A LICITTEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
4.5. HÍRLEVÉL
4.6. TÖRZSKÁRTYA RENDSZER
4.7. SZOBAFOGLALÁSI IGÉNY
4.8. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
4.9. KAPCSOLATFELVÉTEL
5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
7. ADATTOVÁBBÍTÁSOK
8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. BEVEZETÉS
A Hunguest Hotels Zártkörűen működő részvénytársaság (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.)  a továbbiakban Hunguest Hotels Zrt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt a szolgáltatónak a www.hunguesthotels.hu, illetve a www.hunguesthotels.com címen megtalálható online portálján, másrészt a HUNGUEST Hotels szállodalánc szállodáiban történő szállodai szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

A www.hunguesthotels.hu illetve a www.hunguesthotels.com címen megtalálható onlineportállal (a továbbiakban: HUNGUEST Hotels honlap), valamint a szállodai szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.hunguesthotels.com/adatvedelem/ címen.
A Hunguest Hotels Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. A tájékoztató módosításai a HUNGUEST Hotels honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Hunguest Hotels Zrt.bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Hunguest Hotels Zrt. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Hunguest Hotels Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Hunguest Hotels Zrt.az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

2. DEFINÍCIÓK
2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. ALAPELVEK A HUNGUEST HOTELS ZRT. ADATKEZELÉSE SORÁN
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

A HUNUGEST Hotels Zrt. a felhasználók, illetve a vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.
4.1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
A honlapok látogatása során a Hunguest Hotels Zrt. rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatokat a szerver egy hétig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Ennek elsődleges célja statisztikai, az új vagy visszatérő felhasználó megkülönböztetésére szolgál, ezen kívül bejelentkezési segítséget nyújt.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

4.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON
A www.hunguesthotels.hu / www.hunguesthotels.com honlap html kódja a Hunguest Hotels Zrt-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics

4.3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
A Hunguest Hotels Zrt. szolgáltatásainak egy része regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a portálon nincs lehetőség.

A HUNUGUEST Hotels honlapon történő sikeres regisztrációval a felhasználónak a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a regisztrációs adatbázisba.

A regisztrációs adatbázisban szereplő, a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja a HUNGUEST Hotels honlapon elérhető és regisztrációhoz kötött szolgáltatások biztosítása a regisztrált felhasználók számára. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások köréről a felhasználó a HUNUGEST Hotels honlapon tájékozódhat.

A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatait a fent meghatározott célra kezelje.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a szolgáltató – a jelen pontban meghatározott célra – mindaddig kezeli, amíg az érintett írásban akként nem nyilatkozik, hogy az ezen adatoknak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Ez esetben az érintettnek valamennyi adata a regisztrációs adatbázisból törlésre kerül.

A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a HUNGUEST Hotels Zrt. részére a regisztráció során átadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a HUNGUEST Hotels Zrt. jogosult, a HUNGUEST Hotels Zrt. marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek. E hozzájárulás alapján HUNGUEST Hotels Zrt. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy az érintett részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a HUNGUEST Hotels Zrt. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja. A marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulás visszavonásának minősül az is, ha az érintett a fentiek szerint visszavonja az ahhoz adott hozzájárulását, hogy személyes adatait a szolgáltató a regisztrációs adatbázis céljára kezelje.

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, jelszavát, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.
Az érintettnek lehetősége van megadnia törzskártya számát is (amennyiben az érintett ilyennel rendelkezik).
A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is lehet lehetőség: hol hallott először a szolgáltatóról, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó a regisztráció során tud nyilatkozni. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges, teljes körű törlését a szolgáltatótól lehet kérni a HUNGUEST Hotels honlapon meghatározott elektronikus elérhetőségen, vagy a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb elérhetőségeken írásban lehet kérni, amely a személyes adatoknak a regisztrációs adatbázis céljára történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

4.4. A LICITTEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
A HUNGUEST Hotels Zrt. honlapján a meghirdetett szállodai szolgáltatásokra történő licitálásra regisztrált felhasználóknak (4.3. pont) van lehetőségük.

A licitálás során a 4.3 pontban felsorolt adattípusokon felül nem kell további személyes adatokat megadni, azonban a licitáló neve – mindaddig, amíg egy másik regisztrált felhasználó magasabb összegű ajánlatot nem tesz – a honlapon nyilvánosan, regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára egyaránt megismerhetően, megjelenik, mint a legmagasabb árat adó felhasználó neve.

A szolgáltató rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként.

A sikertelen licitek adatait a rendszer 3 hónap elteltével törli.
A sikeres licitek adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

A licit szolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait a szolgáltató a licit céljára a jelen pontban meghatározottak szerint kezelje.

4.5. HÍRLEVÉL

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a HUNGUEST Hotels honlapon – nevének, e-mail címének és lakcímének megadásával – feliratkozzon a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevélre történő feliratkozásra külön menüpontban, vagy más szolgáltatások igénybevétele során is lehetőség van. A szolgáltató rendszeresen küldött hírlevélben értesíti újdonságairól, aktuális híreiről, ajánlatairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A felhasználó a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásakor, nevének, e-mail címének és lakcímének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az érintett részére e-mail üzenetek formájában hírlevelét, valamint egyéb ajánlatait, tájékoztatóit megküldje és e célból a felhasználó által megadott személyes adatait kezelje. A jelen pont szerinti adatkezelésre a szolgáltató mindaddig jogosult, míg a felhasználó írásban akként nem nyilatkozik, hogy az adatainak a jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja.

Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

A jelen pont szerinti hírlevél szolgáltatásról a minden hírlevélben megtalálható „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintással lehet leiratkozni. A leiratkozás a felhasználó által megadott e-mail cím jelen pontban meghatározott célra történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.

4.6. TÖRZSKÁRTYA RENDSZER
A HUNGUEST Hotels Törzskártya programjában résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Törzskártya programban való részvételükkel összefüggésben a HUNGUEST Hotels Zrt. részére a Törzskártya programba való jelentkezés alkalmával vagy az abban való részvétel során bármikor átadott személyes adataikat a HUNGUEST Hotels Zrt. a Törzskártya rendszer működtetésének céljából kezelje. Az érintett hozzájárulása alapján a HUNGUEST Hotels Zrt. az átadott személyes adatok kezelésére, azok átadásától kezdődően mindaddig jogosult, amíg az érintett a Törzskártya programban részt vesz. A Törzskártya programban résztvevő személy kifejezett hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a HUNGUEST Hotels Zrt. részére átadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a HUNGUEST Hotels Zrt. jogosult, a HUNGUEST Hotels Zrt. marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek. E hozzájárulás alapján HUNGUEST Hotels Zrt. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy az érintett részére postai vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.
A Törzskártya programban résztvevőnek a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulása alapján a HUNGUEST Hotels Zrt. jogosult arra is, hogy az érintett személyes adatait a HUNGUEST Hotels Zrt.-vel a Törzskártya rendszer működtetése céljából szerződéses jogviszonyban álló megbízottja részére továbbítsa, amely megbízott az érintett által akár a HUNGUEST Hotels Zrt. részére, akár közvetlenül a megbízott részére átadott személyes adatok kezelésére és felhasználására a fentiek szerinti hozzájárulással érintett körben és időtartamban ugyancsak jogosult.
A HUNGUEST Hotels Zrt. és megbízottja az érintett személyes adatait harmadik személy részére nem továbbíthatja, ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy HUNGUEST Hotels Zrt. vagy megbízottja adatfeldolgozót vegyen igénybe.
Amennyiben a Törzskártya programban résztvevő személy a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását – a HUNGUEST Hotels Zrt.-hez intézett, kifejezett írásbeli nyilatkozattal – visszavonja oly mértékben, hogy a Törzskártya rendszer működtetése az érintett tekintetében ellehetetlenül, ideértve azt az esetet is, ha az érintett az arra vonatkozó hozzájárulását vonja vissza, hogy személyes adatai a HUNGUEST Hotels Zrt. megbízottja részére továbbításra kerüljenek, úgy az érintett erre vonatkozó nyilatkozata a Törzskártya programban való részvétele felmondását jelenti. Ez esetben a nyilatkozat HUNGUEST HOTELS Zrt. általi kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével az érintettnek a Törzskártya programhoz kapcsolódó jogai megszűnnek, törzskártyája érvénytelenítésre kerül, és személyes adatai a Törzskártya rendszerből törlésre kerülnek.

4.7. SZOBAFOGLALÁSI IGÉNY

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a HUNGUEST Hotels honlapon elérthető űrlap segítségével a HUNGUEST Hotels általa kiválasztott szállodájába foglalási igényt küldjön. A foglalási igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó – a kívánt foglalás adatain (így különösen: érkezés és távozás dátuma, vendégek száma stb.) túl – megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét.
A foglalási igény elküldésére szolgáló űrlapon a felhasználó nyilatkozhat akként, hogy feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön pont tárgyalja.

4.8. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A szállodai szolgáltatások igénybevételekor a vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az alább meghatározott, kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő. A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja.

Lehetőség van arra, hogy a szállodai bejelentőlapon a vendég akként nyilatkozzon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a HUNGUEST Hotels Zrt. jogosult, a HUNGUEST Hotels Zrt. marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek. E hozzájárulás alapján HUNGUEST Hotels Zrt. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy az érintett részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a HUNGUEST Hotels Zrt. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja.


4.9. KAPCSOLATFELVÉTEL
A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

4.10. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
A Hunguest Hotels Zrt.a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Hunguest Hotels Zrt.a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Hunguest Hotels Zrt.olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Hunguest Hotels Zrt.az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Hunguest Hotels Zrt.informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: Hunguest Hotels Zrt.
Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
Telefon: 06-1/481-9100
Cégjegyzékszám: 01-10-043127
Adószám: 12155169-2-44
Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:
Képviselő: Hülvely István vezérigazgató

7. ADATTOVÁBBÍTÁSOK
A jelen tájékoztatóban már meghatározottakon túl a Hunguest Hotels Zrt. jogosult a jelen tájékoztatóban meghatározott körben a részére átadott személyes adatokat a HUNGUEST Hotels szállodalánchoz tartozó, de nem a HUNGUEST Hotels Zrt. által működtetett, ún. franchise szállodákat mindenkor működtető gazdasági társaságok (franchise partnerek) részére átadni, akik az átadott adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott módon jogosultak. Az érintett a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint megadott adatok megadásánál a jelen bekezdés szerinti adattovábbításhoz hozzájárul.

A HUNGUEST Hotels Zrt. az érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az általa kezelt adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére átadja.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a HUNGUEST Hotels honlapon igénybe vehető egyes szolgáltatásoknál jelzett módon, vagy a honlapon keresztül történő elektronikus kapcsolatfelvétel útján, illetve a szolgáltató székhelyére küldött írásbeli kérelem útján.

Az érintett kérelmére a Hunguest Hotels Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Hunguest Hotels Zrt.költségtérítést állapít meg.

A Hunguest Hotels Zrt.a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Hunguest Hotels Zrt.a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Hunguest Hotels Zrt.- az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hunguest Hotels Zrt.az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Hunguest Hotels Zrt.az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu