HUNGUEST HOTELS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2023. november 21-től

Figyelem!
Az ÁSZF az alábbiakban változott meg. Az ÁSZF a 2. szakasz a) pont utolsó mondatával és a 2. szakasz d) pontjába illesztett ii) alponttal bővült, míg a korábbi szöveg i) jelöléssel maradt a szövegben.

A változtatás lényege, hogy egyfelől pontosítja a szerződés létrejötte s ennek ellentéte, a létre sem jött szerződés megkülönböztetést, másfelől az időbeli korláttól (i) függetlenül emeli be szolgáltatót megillető elállást, aminek eredője a Vendég együttműködése hiánya, a teljesítése elmaradása (ii).
A változások 2023. november 21-től léptek hatályba, és így érvényesek minden jognyilatkozatra, amelyet ezen a napon, vagy azt követően tettek.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodáinak szolgáltatásaira terjed ki. A Hunguest Zrt. jelen Általános Szerződési feltételeit a saját, valamint egyes tagszállodáit üzemeltető gazdasági társaságok nevében eljárva teszi közzé, azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az egyes szállodák vonatkozásában az 1) pontban megjelölt Szolgáltatók nyújtják és az azzal kapcsolatos valamennyi jog, illetve kötelezettség őket illeti, illetve terheli.

1) A SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

Hunguest Hotel Apollo
Hunguest Hotel Aqua-Sol
Hotel Aquarell

Hunguest Bál Resort
Hunguest Hotel Béke
Hunguest Bük
Hotel Eger & Park

Hunguest Hotel Flóra
Hunguest Hotel Forrás
Hunguest Hotel Freya
Hunguest Hotel Gyula
Hunguest Hotel Helios
Hunguest Hotel Millennium
Hunguest Hotel Panoráma
Hunguest Hotel Pelion
Hunguest Saliris

Hunguest Hotel Sóstó

Cím: Hunguest Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.
Levélcím: 1426 Budapest, Pf. 3.
Telefon: +36-1 481-9100
Fax: +36-1 481-9101, 481-9102
E-mail: info@hunguesthotels.hu
Internet: https://www.hunguesthotels.com

Sporthotel Heiligenblut
Landhotel PostLandhotel Post
Cím: Relax Gastro & Hotel GmbH, A-9844 Heiligenblut, Winkl 46.
Telefon / Fax: (+43) 4824-2245
E-mail: info@landhotel-post.at

Hunguest Hotel Sun Resort

Cím: Hunguest Hotels Montenegro DOO.CG 85340 Sveta Bubala BB
Tel: (+382)-31-355-000
Fax: (+382)-31-355-023
E-mail: hotelsunresort@hunguesthotels.com

Ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek Hunguest Zrt-t említ, azon az adott szálloda tekintetében a fentiekben megjelölt Szolgáltatót kell megfelelően érteni.

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:
A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékes szállodának. Az egyes szállodák elérhetőségei a Hunguest Zrt. kiadványaiban, a szállodák saját prospektusain, valamint a www.hunguesthotels.hu honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.

A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail; kizárólag ez esetben jön létre a kötelem), vagy arról tájékoztatja a Vendéget, hogy a megrendelést nem fogadja, a szerződés nem jön létre (figyelemmel arra is, hogy a szerződésen belül is elállási jog illetné meg a Hunguest Zrt.-t).

A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába.

b) közvetített szolgáltatások:
A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Hunguest Hotels weboldalán a www.hunguesthotels.hu/hu/kozvetitett_szolgaltatasok/ közvetlen Internet címen. A mindenkor érvényes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címen történik.

c) az ajánlatok érvényessége:
A Hunguest Zrt. ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

d) a szolgáltatás lemondása:
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő 1 napi szobaár.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.
A Hunguest Zrt. fenntartja magának a jogot,
i) hogy a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor a fentiektől eltérő elállási feltételek is rögzítésre kerülhetnek.
ii) ha a Vendég, a Hunguest Zrt. által a jelen ÁSZF 3. pontja alapján kért fizetési garanciát nem, vagy nem teljes mértékben a számára meghatározottak szerint teljesíti, a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett fizetési garancia, előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor a fentiektől eltérő elállási feltételek is rögzítésre kerülhetnek.

e) a szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 (egyes tagszállodákban 12:00) óráig kell elhagyni.

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, a HUNGUEST Hotels Törzskártya Program keretében kibocsátott kártyával, valamint a belföldi szállodák esetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően - Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A Hunguest Zrt. fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel, vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.
SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni. Bármilyen okból meghiúsult szolgáltatás, illetve a szerződéstől történő elállás esetén az előre teljesített ellenérték – előleg – teljes összege visszajár a Vendégnek, melyet a Hunguest Zrt. tíz munkanapos határidővel térít vissza.

2023. január 09-étől a belföldi szállodák esetében készpénzzel történő fizetés csak a Recepción lehetséges.

KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

A Hunguest Zrt. felszámítja a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a vállalkozások és a szerződő hatóságok késedelmesen teljesített számlái tekintetében esetenként 40,00 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget (a továbbiakban: behajtási költségátalány), mely tényt az 1. fizetési felszólításban szerepeltet. A behajtási költségátalány az első fizetési felszólítás dátumával válik esedékessé, teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól (a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető).

Késedelmes teljesítés esetén a Hunguest Zrt. a Ptk. alapján járó késedelmi kamatot jogosult felszámítani, kivéve ha a két fél között létrejött szerződés ettől eltérően rendelkezik.

Hunguest Zrt. az alábbi sorrendet alkalmazza a tartozások befolyásának könyvelése és a követelések kiegyenlítése során jogi eljárások alkalmával: 1. Tőke, 2. Jogi eljárási díjak, végrehajtót megillető költségátalány, 3. Behajtási költségátalány, 4. Késedelmi kamat, 5. Ügyvédi költségek.

4) ÁRAINK

A Hunguest Zrt. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Hunguest Zrt. külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem.
Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Hunguest Zrt. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Hunguest Zrt. honlapján (www.hunguesthotels.com) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

b) teljes panziós ellátás:
Az érkezés napi vacsorától – az egyes szállodánként eltérő módon – az elutazás napi reggeliig, illetve ebédig szól a szállodával történő előzetes egyeztetéstől, valamint a szálloda által publikált ajánlattól függően.

c) programok:
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Hunguest Zrt. egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie az érintett szállodával. A programok az egyes szállodák kiadványaiban, illetve a www.hunguesthotels.com honlapon kerülnek feltüntetésre.

d) gyógyászati szolgáltatások:
A Hunguest Zrt. szállodáiban igénybe vett gyógyászati szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.

6) REKLAMÁCIÓ

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) KÁRTÉRÍTÉS

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette és a Házirendet magára nézve kötelezően elfogadja.

Budapest, 2022. március 9.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. sz. MELLÉKLETE

„HUNGUEST HOTELS SZÁLLODAI ALAPCSOMAG” TARTALMA SZÁLLODÁNKÉNT

ÉRVÉNYES 2020. JANUÁR 6-TÓL IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

Szállodák

Tartalom

HUNGUEST Hotel APOLLO

Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, fürdőköpeny használat, a szálloda fürdő- és wellness részlegének használata (gyógy- és élménymedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, só szoba), zárt parkoló, fitness terem, szobaszéf, WIFI-használat

HUNGUEST Hotel AQUA-SOL

Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, a szálloda wellness részlegének korlátlan használata, (jakuzzi, finn szauna, gőzfürdő, élményzuhany), a Hungarospa Hajduszoboszlói Gyógyfürdő üzemelő medencéinek igénybevétele a nyitva tartás függvényében (fedett és nyitott gyógyvizes medencék, továbbá a strand időszakban uszoda, hullám-, pezsgő-, és gyermekmedence, mediterrán tengerpart), Aqua Palace fedett élményfürdő igénybevétele, fürdőköpeny használat, WIFI használat.

Hotel Aquarell

Cegléd

Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (élménymedence, pezsgőfürdő, gyógymedence, hideg merülő medence, Kneipp taposó medence, finn szauna, infra szauna, gőzkabin, dézsazuhany, pihenősziget, fitneszterem), fürdőköpeny, törölköző, játszóház használat, szobaszéf, WIFI használat.

HUNGUEST BÁL RESORT

Balatonalmádi

Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, merülő medence, jacuzzi, Kneipp-taposó, fitneszterem, pihenőszoba, fürdőköntös), szobaszéf, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel BÉKE

Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, a szálloda gyógyfürdőjének (gyógy-, élmény-, gyermek és úszómedence), wellness részlegének (illatkamra, gőzkabin, infrakabin,) korlátlan használata, fürdőköpeny használat, zárt parkoló, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel BÉKE

APARTMAN ÉPÜLET

Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, a szálloda gyógyfürdőjének (gyógy-, élmény-, gyermek és úszómedence), wellness részlegének (illatkamra, gőzkabin, infrakabin) korlátlan használata, zárt parkoló, WIFI használat.

HUNGUEST BÜK

Bükfürdő

Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját wellness szigetének használata, az éjszakák számával megegyező fürdőbelépő (gyógy- és élménymedencék, strand használat) a Bükfürdő Thermal & Spa-ba, parkolás, WIFI használat.

HOTEL EGER & PARK

Eger és Park szárny

EGER

Szállás étkezés nélkül, az éjszakák számával megegyező számú, korlátlan belépésre jogosító strandbelépő az egri Strand- és Termálfürdőbe; a szálloda wellness részlegének használata (úszó-, élménymedence és pezsgőfürdők, elhúzható tetővel fedett élménymedence, gyermekmedence szolgáltatás), szauna világban – finn szauna, bioszauna, gőz kabin, aromakabin, oxigénnel dúsított sószoba, jégkút, gyermekeknek játszószoba és játszótér használata, fitness terem, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel FLÓRA

Eger

Szállás étkezés nélkül, wellness sziget használata (élménymedence, gyermekmedence, fekvő jacuzzi, infra-, finn-, illat- és gőzszauna, merülő medence, Kneipp kavicságyas taposó medence), közvetlen átjárás a városi strandra és az élményfürdőbe, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel FORRÁS

Szeged

Szállás étkezés nélkül, korlátlan belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez, valamint korlátlan belépő a Napfényfürdő Forrás Spa részlegébe (csendes, relaxációs zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva ezzel a vendégek nyugodt környezetben történő pihenését.) Szolgáltatások: élmény- és pezsgőmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), korlátlan Napfényfitness belépő, fürdőköntös, WIFI használat.
(Az elutazás napján a fürdőkomplexum 10:00 óráig vehető igénybe.)

HUNGUEST Hotel FREYA

Zalakaros

Szállás étkezés nélkül, A szállodában való tartózkodása alatt korlátlan alkalommal történő átjárást biztosító fürdőbelépő a Zalakarosi Fürdőbe, a fürdő nyitvatartási idejének a függvényében. Felnőttek részére fürdőköpeny használat, széf, WIFI.

HUNGUEST Hotel GYULA

Gyula

Szállás a választott szobatípusban. Az éjszakák számával megegyező számú, korlátlan belépésre jogosító gyógy- és strandbelépő a szomszédos Várfürdőbe és az AquaPalotába (a Várfürdő és AquaPalota belépő a mindenkori érvényes nyitvatartása mellett a mindenkori működő medencéinek igénybevételére jogosít). Fürdőköntös használata. A szálloda Harmónia Spa Központjának használata. ÁFA.

Sporthotel HEILIGENBLUT

Heiligenblut (Ausztria)

Tél: szállás büféreggelivel és büfévacsorával, üdvözlőital, fürdőrészleg használata, gyerekklub 18.30-20.30h (hétfőtől péntekig garantált, szombat és vasárnap bejelentkezés szükséges); hétfőtől-péntekig 09.00-17.00h (bejelentkezés szükséges), közösségi térben számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat.

Nyár: szállás büféreggelivel és büfévacsorával, üdvözlőital, Karintia Nemzeti Park kártya, fürdőrészleg használata, gyerekklub 18.30-20.30h (hétfőtől péntekig garantált, szombat és vasárnap bejelentkezés szükséges); hétfőtől-péntekig 09.00-17.00h (bejelentkezés szükséges), közösségi térben számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel HELIOS

Hévíz

Szállás étkezés nélkül, korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat (fedett termálfürdő, jacuzzi, szauna, infraszauna, gőzkabin, élménymedence, tavasztól őszig a parkban úszómedence és nyáron gyermekmedence), fitneszterem-használat, naponta változatos sportprogramok edzővel (reggeli torna, senior, erősítő és gerinc-torna, stretching, légzőgyakorlatok, Thera Ball, Thera Band, vízi torna, aqua fitness, aqua jogging, aqua stretching), széfhasználat, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel MILLENNIUM

Budapest

Szállás étkezés nélkül, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel PANORAMA

Hévíz

Szállás étkezés nélkül, széfhasználat,

WIFI használat.

HUNGUEST Hotel PELION

Tapolca

Szállás étkezés nélkül, Wellness sziget használata (élményfürdő, termálvizes medencék, szauna, infraszauna, rönkszauna, bioszauna, sókabin, gőzkamra), fitnesz terem, kerti úszómedence és óriáscsúszdák májustól szeptemberig, reggeli gimnasztika, vízi torna, fürdőköpeny használat, parkolás, WIFI használat.

Hunguest Saliris

Egerszalók

Szállás étkezés nélkül, Thermal Spa (1 900 m2 vízfelület, 17 kül- és beltéri élmény- és gyógymedence, pezsgőfürdő, csúszda, gyermekmedencék) korlátlan használata a szaunavilág kivételével, fürdőköntös, fitneszterem, WiFi használat.

HUNGUEST Hotel SÓSTÓ

Nyíregyháza

Szállás étkezés nélkül, a szálloda wellness részlegének korlátlan használata, korlátlan belépés a szállodával összeköttetésben álló Aquarius Élmény- és Parkfürdőbe, a fürdő üzemelő medencéinek igénybevétele a fürdő mindenkori nyitvatartási idején belül (elutazás napján legkésőbb délelőtt 11 óráig), fürdőköpeny és WIFI használat.

HUNGUEST Hotel SUN RESORT

Herceg Novi (Montenegró)

Szállás, büféreggeli és büfévacsora, fürdőköpeny használata, wellness centrum korlátlan használata (jacuzzi, szauna, szolárium), kerti medence (ingyenes napernyő- és napágy használattal a készlet erejéig), gyermekmedence, multifunkcionális sportpálya (teniszezési, futballozási és kosárlabdázási lehetőség), saját tengerparti strand, parkolás, WIFI használat.

Landhotel Post

Heiligenblut (Ausztria)

Tél: szállás büféreggelivel és menürendszerű vacsorával, fürdőrészleg használata, fürdőköpeny használat, közösségi térben számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat.

Nyár: szállás büféreggelivel, fürdőrészleg használata, fürdőköpeny használat, közösségi térben számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat.