Nyári nyereményjáték 2024

2024. június 03.

 1. A Játék és szervezője

Nyári nyereményjáték 2024 (továbbiakban: Játék) szervezője a Hunguest Zrt. (Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., Cégjegyzékszám: 01-10-142591) (továbbiakban Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat szintén a Hunguest Zrt. (Székhely: 10565 Budapest, Váci utca 38., Cégjegyzékszám: 01-10-142591) (továbbiakban: Szervező) látja el.

A Játékot a Szervező www.hunguesthotels.hu oldalon keresztül hirdeti meg.

A nyereményeket a Szervező biztosítja.

Szervező, a játékot akizárólag www.hunguesthotels.hu oldalon bonyolítja le.

A Játékos a Nyaralás 2024 ajánlatok közül történő, a részvételi feltételekben meghatározottak szerinti szállásfoglalással részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) feltételeit,továbbá nyilatkozik, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót. A Játékos tudomásul veszi, hogy a szállásfoglalás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá tartozó, engedélyköteles szerencsejátéknak.


 1. Részvételi feltételek

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Az a Játékos, aki:

 • a www.hunguesthotels.hu oldalon létrehoz magának egy felhasználói fiókot, valamint a foglalási időszak alattközvetlenül,
 • a www.hunguesthotels.hu oldalon,
 • a Nyaralás 2024 ajánlatok közül: https://www.hunguesthotels.hu/hu/nyaralas/ ,
 • az utazási időszak tartamára szóló,
 • minimum 3 éjszakára szállást foglal,
 • és azt legalább 50%-ban előre kifizeti (banki átutalással, bankkártyával vagy bármelyik szolgáltató által kibocsátott saját névre szóló SZÉP Kártyával (kivéve Hunguest Hotel Sun Resort)
 • Lemondási feltételek: a kiválasztott szállodai ajánlatnak megfelelően

részt vesz a játékban.

Foglalási időszak: 2024.06.04 – 2024.06.30.

Utazási időszak: 2024.07.01 – 2024.08.22.

A Játékos a sorsolásban a szállásfoglaláskor és regisztrációjakor használt e-mail címével vesz részt, ezért a szállásfoglaláshoz és a regisztrációhoz is ugyanazt az e-mail címet kell használni.

A Játékban résztvevő szállodák:

 • Hotel Aquarell
 • Hotel Eger & Park
 • Hunguest BÁL Resort
 • Hunguest Bük
 • Hunguest Gyula
 • Hunguest Hotel Apollo
 • Hunguest Hotel Aqua-Sol
 • Hunguest Hotel Freya
 • Hunguest Hotel Helios
 • Hunguest Hotel Panoráma
 • Hunguest Hotel Pelion
 • Hunguest Hotel Sóstó
 • Hunguest Hotel Sun Resort
 • Hunguest Saliris
 • Hunguest Szeged

A Játékban csak a megvalósult foglalások vesznek részt.

Szállásközvetítőn keresztül történő szállásfoglalás nem vesz részt a Játékban.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. A Játék időtartama és menete

A Játék időtartama: A játék 2024.06.04 0:00 órától (foglalási időszak kezdete) - 2024.06.30. 23:59 percig (foglalási időszak vége) tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szállásfoglalások a Játék szempontjából érvénytelenek.

A Játékosok közül 11 Játékos nyereményben részesül.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.


 1. A sorsolás

A sorsolásban valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A sorsolásra az utazási időszak lezárása után kerül sor.

Nyertes sorsolásának ideje: 2024.09.12 13:00 óra

Nyertes sorsolásának helyszíne: Hunguest Zrt. 1056 Budapest, Váci u. 38.

A sorsolás közjegyző bevonásával történik.

A játék nyertesei a vásárláskor megadott email címre kapnak értesítést.A játék nyerteseinek értesítést követően fel kell venniük a kapcsolatot a Szervezővel adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.

A nyeremény átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

Szervező valamennyi nyereményre 1-1 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti. Pótnyerteseket a Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem veszi fel a kapcsolatot a fenti meghatározott határidőn belül a Szervezővel, a Szervező úgy tekinti, hogy lemondott a nyereményről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.


 1. Nyeremények, nyertes

A Játék nyereményeit a Hunguest Zrt. biztosítja.

A nyeremények:

I. díj:3 000000 forint értékű Hunguest Hotels Ajándékkártya

II – XI. díj:egyenként 500 000 forint értékű Hunguest Hotels Ajándékkártya

A nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem válthatók.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Szervező megkeresésére öt munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértii

 1. Adózás

A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

A nyertes jogosult a nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő öt munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: info@hunguesthotels.hu


 1. Nyertes értesítése

A Nyertessel a kapcsolatfelvétel az online szállásfoglalás során megadott emailre történő értesítés formájában zajlik, amely megkeresésre válasz email üzenetben köteles visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei email üzenetben kerülnek egyeztetésre.

A nyeremény átadására a nyertes/tartaléknyertes játékos részére a nyeremény a sorsolás napját követő 90 napos határidőn belül van lehetőség.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre:info@hunguesthotels.hu

Amennyiben a nyeremény nyertese lemondott a nyereményről, abban az esetben arra a Pótnyertes szerez jogot.


 1. Nyeremények átvétele

A Szervező a nyereményt a Nyertessel történő egyeztetés után adja át.

A nyereményeket a Szervező a Nyertes részére ajánlott, tértivevényes postai küldeményként kézbesíti.

A nyereményt a szállítási adatok megadását követően számított öt (5) munkanapon belül átadja kiszállításra.


 1. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


 1. Adatkezelés

A Hunguest Zrt.jelen Nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.hunguesthotels.hu/hu/adatvedelmi_es_adatkezelesi_tajekoztato_nyari_nyeremenyjatek_2024/ oldalon, és elválaszthatatlan részét képezi a Nyereményjáték szabályzatnak.

2024. június 3.

Hunguest Zrt.