Adatkezelési tájékoztató a Hunguest Zrt. szerződött partnereivel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

2020. november 03.

1. Adatkezelő azonosítása    

 • név: Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  rövidített név: Hunguest Zrt.
  székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.
  postacím: 1426 Budapest, Pf. 3.
  e-mail cím: info@hunguesthotels.hu
  cégjegyzékszám: 01-10-142591
  adószám: 32431081-2-44

  a továbbiakban: Adatkezelő.

  Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
  postacíme: 1426 Budapest, Pf. 3.
  e-mail címe: adatvedelem@hunguesthotels.hu

   

  2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

  2.1. Adatkezelő az Érintettek adatait elsősorban
  - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
  rendelkezései alapján kezeli.

  2.2. Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelővel alvállalkozási, megbízási, beszállítói vagy értékesítési tárgyú szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély; illetve a vele szerződésben álló szervezet vagy más vállalkozás (a továbbiakban: Partner) képviselőjének / kapcsolattartójának személyes adatai kezelésére vonatkozik.

   

  3. A Partnerek kapcsolattartóit, képviselőit érintő adatkezelés
      
  3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő szervezetek vagy más vállalkozás által képviseletükre kijelölt, vagy kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek.

  3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, miszerint az adatkezelés Adatkezelő szerződéses Partnere jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. 

  Adatkezelővel szerződésben álló Partner szervezet jogos érdeke a szerződés teljesítése, az ehhez szükséges kapcsolattartás és képviselet lehetővé tétele.  

  Az Érintett az Adatkezelő Partnerének foglalkoztatottja, vagy tagja, részvényese, vagy tulajdonosa. Foglalkoztatott státusz esetén munkaköri feladata a kapcsolattartási, képviseleti feladatok ellátása. Tagsági, részvényesi, tulajdonosi pozíciója esetén a képviselt szervezet Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonyában való sikeres teljesítése az Érintett érdeke is. Mindkét esetben megállapítható, hogy a jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre számíthat az érintett.

  Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag a Partner szervezettel fennálló jogviszonya keretében, a teljesítéshez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik. Adatkezelő szervezetén belül csak azon személyek ismerhetik meg az Érintett adatait, akik feladatkörükből adódóan személyesen részt vesznek Adatkezelő szerződéseinek elkészítésében és megkötésében, valamint azok teljesítésében.

  A szerződés létrejötte, a jogviszonyban fennálló jogok gyakorlása és a szükséges információcsere nem valósulhat meg a képviselő és/vagy kapcsolattartó természetes személyek adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen az adatkezelés.

  Fentiekre tekintettel a jelen tájékoztatóban megjelölt szerepkörben érintett természetes személyek alábbi adatainak jelen tájékoztató szerinti kezelése szükséges és arányos, Adatkezelő Partnerének érdekei érvényesítéséhez elengedhetetlen.

  A Partner szervezeténél a fentiekkel kapcsolatban megvalósuló adatkezelésről a Partner szervezet ad tájékoztatást az Érintettnek.

  Az érdekmérlegelésről bővebben a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében olvashat az Érintett.

  3.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

  A képviselő/kapcsolattartó:

  - neve
  - titulusa
  - munkahelye/képviselt szervezet
  - munkaköre/jogállása
  - munkahelyi telefonszáma/szervezeti telefonszáma
  - munkahelyi e-mail címe/szervezeti e-mail címe
  - munkahelyi postacíme/szervezeti postacíme.

  3.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő és Partnere között létrejött szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás és képviseleti jogok gyakorlásának lehetővé tétele, valamint a teljesítéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek (számla kiállítás és egyéb számviteli kötelezettségek) teljesítése. 

  3.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése elsősorban a szerződéses jogviszony fennállásáig tart.

  Adatkezelő a szerződéses dokumentumokat, valamint elektronikus levelezéssel történt kapcsolattartás esetén a jogviszony szempontjából lényeges tartalmú nyilatkozatokat tartalmazó elektronikus leveleket a jogviszony megszűnésétől számított 5 év elteltéig – a polgári jogi követelések elévülésének idejéig – megőrzi. 

  A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi Adatkezelő, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. Ez a kötelezettség kiterjedhet az egyes szerződések dokumentumainak megőrzésére is, ez esetben az Érintett abban szereplő adatai is megőrzésre kerülnek erre az időre azzal, hogy a szerződéses jogviszony megszűnésétől kell számítani a fenti 8 éves határidőt.

  3.6. Az adatok tárolásának módja: A szerződéses dokumentumokban, valamint – elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartás esetén – Adatkezelő elektronikus levelező rendszerében.

  A telefonszámok és a nevek az üzleti kapcsolat fennállásának ideje alatt tárolásra kerülnek Adatkezelő által használt mobiltelefon készülékek memóriájában, valamint az elektronikus levelezéshez használt szoftverben.

  A Partner képviselőjének, kapcsolattartójának fentebb megjelölt adatai az üzleti kapcsolat fennállásának ideje alatt akkor kerülnek eltárolásra az Adatkezelő által használt ügyviteli szoftverben, amennyiben az érintett személyesen részt vesz az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtásában (pl. Adatkezelő szerződött Partnerének foglalkoztatottjaként gyógymasszázs szolgáltatást nyújt személyesen az Adatkezelő valamely szállodájának épületében, az Adatkezelő vendégei részére). A szoftverben történő adatkezeléssel kapcsolatban megvalósuló adatfeldolgozásról jelen tájékoztató 6.2. pontjában olvashat az Érintett.

   

  4. Az egyéni vállalkozó, őstermelő és természetes személy Partnereket érintő adatkezelés
      
  4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: alvállalkozási, megbízási, beszállítói vagy értékesítési tárgyú szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, őstermelő, vagy magánszemély Partnerek.

  4.2. Az adatkezelés jogalapja: a Partnerrel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján; miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

  4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

  Az egyéni vállalkozó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - székhelye,
  - telephelye,
  - postacíme,
  - egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,
  - egyéni vállalkozói igazolvány száma,
  - vállalkozói adószáma,
  - telefonszáma,
  - e-mail címe,
  - bankszámlaszáma,
  - ügylet adatai: tárgya, fizetendő összeg, fizetés módja és ideje,
  - adatkezelő szolgáltatásának nyújtásában történő személyes közreműködés esetén végzettség, és annak rögzítése, hogy milyen szolgáltatás nyújtására jogosult,
  - továbbá adott esetben a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos hatósági engedélyének, igazolványának adatai,
  - adott esetben az eddigi szakmai tapasztalataival kapcsolatos adatok,
  - adott esetben az Adatkezelővel történő szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez külön jogszabályban előírt adatai.

  Az őstermelő:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - születési helye, ideje,
  - anyja neve,
  - lakcíme (székhelye),
  - telephelye,
  - postacíme,
  - adóazonosító jele,
  - őstermelői regisztrációs száma,
  - őstermelői igazolvány száma,
  - őstermelői adószáma,
  - telefonszáma,
  - e-mail címe,
  - bankszámlaszáma,
  - ügylet adatai: tárgya, fizetendő összeg, fizetés módja és ideje,
  - továbbá adott esetben a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos hatósági engedélyének, igazolványának adatai,
  - adott esetben az eddigi szakmai tapasztalataival kapcsolatos adatok,
  - adott esetben az Adatkezelővel történő szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez külön jogszabályban előírt adatai.

  A magánszemély:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - születési helye, ideje
  - anyja neve
  - lakcíme
  - adóazonosító jele,
  - telefonszáma,
  - e-mail címe,
  - bankszámlaszáma,
  - ügylet adatai: tárgya, fizetendő összeg, fizetés módja és ideje,
  - adatkezelő szolgáltatásának nyújtásában történő személyes közreműködés esetén végzettség, és annak rögzítése, hogy milyen szolgáltatás nyújtására jogosult,
  - továbbá adott esetben a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos hatósági engedélyének, igazolványának adatai,
  - adott esetben az eddigi szakmai tapasztalataival kapcsolatos adatok,
  - adott esetben az Adatkezelővel történő szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez külön jogszabályban előírt adatai.

  4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő és Partnere között létrejött szerződéses jogviszony (megrendelés) teljesítése, az ehhez szükséges kapcsolattartás, a teljesítéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek (számla kiállítás és egyéb számviteli kötelezettségek) teljesítése. 

  4.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése elsősorban a szerződéses jogviszony fennállásáig tart.

  Adatkezelő a szerződéses dokumentumokat, valamint elektronikus levelezéssel történt kapcsolattartás esetén a jogviszony szempontjából lényeges tartalmú nyilatkozatokat tartalmazó elektronikus leveleket a jogviszony megszűnésétől számított 5 év elteltéig – a polgári jogi követelések elévülésének idejéig – megőrzi.

  A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a Partner részére, illetve általa kiállított számlán szereplő adatokat: név, székhely, adószám, bankszámlaszám, megrendelés adatai – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. Ez a kötelezettség kiterjedhet az egyes szerződések dokumentumainak megőrzésére is, ez esetben az Érintett abban szereplő adatai is megőrzésre kerülnek erre az időre azzal, hogy a szerződéses jogviszony megszűnésétől kell számítani a fenti 8 éves határidőt.

  4.6. Az adatok tárolásának módja: A szerződéses dokumentumokban, valamint – elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartás esetén – Adatkezelő elektronikus levelező rendszerében. 

  A telefonszámok és a nevek az üzleti kapcsolat fennállásának ideje alatt tárolásra kerülnek Adatkezelő által használt egyes mobiltelefon készülékek memóriájában.

  A fent meghatározott adatok az üzleti kapcsolat fennállásának ideje alatt akkor kerülnek eltárolásra az Adatkezelő által használt ügyviteli szoftverben, amennyiben az érintett személyesen részt vesz az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtásában (pl. Adatkezelő szerződött alvállalkozó vagy megbízott Partnereként személyesen nyújt gyógymasszázs szolgáltatást az Adatkezelő valamely szállodájának épületében, az Adatkezelő vendégei részére). A szoftverben történő adatkezeléssel kapcsolatban megvalósuló adatfeldolgozásról jelen tájékoztató 6.2. pontjában olvashat az Érintett.

   

  5. Adattovábbítás

  5.1. Amennyiben az Érintettel, vagy az általa képviselt szervezettel fennálló szerződés teljesítéséhez ez szükséges, abban az esetben Adatkezelő az Érintett személyes adatait a teljesítéssel kapcsolatban általa igénybe vett másik Partnere felé továbbítja. Erről az Érintettet minden esetben előzetesen tájékoztatja az Adatkezelő a továbbítandó adatok körének és az adattovábbítás konkrét céljának, valamint a címzett Partner megjelölésével. 

  5.2. Fenti eseten kívül Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

  5.3. Adatkezelő a hatóságoknak köteles adatokat továbbítani azok jogszerű megkeresése, illetve jogszabályi kötelezettség esetén.

  5.4. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

   

  6. Adatfeldolgozó igénybevétele

  6.1. Könyvvizsgálat

  6.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek. 

  6.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a könyvvizsgálati feladatok ellátásra:

  név: Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
  rövidített név: Quercus Audit Kft.
  székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.
  cégjegyzékszám: 19-09-512226
  adószám: 11679204-2-19

  a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

  6.1.3. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A Számv. tv. valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása.

  6.1.4. Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti a Partner részére illetve általa kiállított számlán szereplő adatokat, valamint a szerződésben szereplő adatait.

  6.1.5. Az Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.


  6.2. Ügyviteli szoftver

  6.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Adatkezelő azon Partnerei (Érintett), akik személyesen részt vesznek az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtásában.

  6.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

  MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: HostWare Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-263594
  Adószám: 10426917-2-42
  Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
  Postacím: 1149 Budapest, Róna utca 120.
  Telefon: +36 1 469 9000
  E-mail cím: hostware@hostware.hu
  Webhely: http://www.hostware.hu

  gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt ügyviteli szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  6.2.3. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Az Adatkezelő által belső ügyvitelhez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

  6.2.4. Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokhoz, ugyanakkor ez nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

  6.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Adatkezelő az Érintett személyes közreműködésének időtartama alatt tárolja az adatait az ügyviteli szoftverben, a közreműködés megszűnésével egy időben törli azokat a rendszerből.

  6.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az ügyvitelhez használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges, eseti jelleggel előforduló, részben automatizált informatikai műveleteket jelenti.

  6.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

  6.4. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

  6.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

   

  7. Adatvédelem, adatbiztonság

  7.1. Adatkezelő tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

  7.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

  7.3. Ennek érdekében a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

  7.4. Az Adatfeldolgozók által végzett adatkezelés tárgyában Adatkezelő olyan adatfeldolgozási szerződést kötött az Adatfeldolgozókkal, amely köti az Adatfeldolgozókat az Adatkezelővel szemben. A szerződés alapján Adatfeldolgozók kötelesek megfelelő garanciákat nyújtani az adatkezelés GDPR rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását illetően.

   

  8. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  8.1. Tájékoztatáshoz való jog

  8.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelő az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

  8.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  - észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
  - megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

  8.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.


  8.2. Hozzáférési jog

  8.2.1. Az Érintettnek joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az Érintett személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

  8.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

  8.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

  8.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.


  8.3. A helyesbítéshez való jog

  8.3.1. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

  8.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  8.3.3. Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 


  8.4. A törléshez való jog

  8.4.1. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül a jogos érdek alapján végzett, Partner szervezet kapcsolattartóját / képviselőjét érintő Adatkezelés esetében fennálló jogosultság);
  c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  8.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése az Érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.


  8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  8.5.1. Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  - az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül a jogos érdek alapján végzett, Partner szervezet kapcsolattartóját / képviselőjét érintő Adatkezelés esetében fennálló jogosultság).

  8.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

  8.5.3. Az Adatkezelő az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


  8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


  8.7. Adathordozhatósághoz való jog

  8.7.1. Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  8.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az egyéni vállalkozó, őstermelő és természetes személy Partnereket érintő adatkezelések tekintetében fennálló jogosultság.

  8.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


  8.8. A tiltakozáshoz való jog

  8.8.1. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

  8.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  8.8.3. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül a jogos érdek alapján végzett, Partner szervezet kapcsolattartóját / képviselőjét érintő Adatkezelés esetében gyakorolható ez a jogosultság.

   

  9. Érintett kérelmeinek teljesítése

  9.1. A 8. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  9.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

  9.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a 10. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  9.4. Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  9.5. Ha Érintett a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt Adatkezelő Magyarország, 1535 Budapest, Pf. 813. címére, elektronikus úton pedig e-mail-ben, az adatvedelem@hunguesthotels.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

   

  10. Jogérvényesítés

  10.1. Érintett adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz, illetve annak adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat elsősorban az alábbi elérhetőségen:

  Hunguest Zrt.

  E-mail cím: adatvedelem@hunguesthotels.hu
  Postacím: 1535 Budapest, Pf. 813.

  10.2. Érintett jogérvényesítési lehetőségeit a bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: http://www.naih.hu/

  10.3. A bírósági út választása esetén a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


  2021. október 1.

  Hunguest Zrt. 

   

   

  1. számú melléklet a Hunguest Zrt. szerződött partnereivel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatójához

   

  Érdekmérlegelés a Partner szervezetek kapcsolattartói, képviselői személyes adatainak kezeléséhez 


  1. Az adatkezelés célja, a jogos érdek azonosítása

  1.1. Adatkezelővel szerződésben álló Partner szervezet jogos érdeke a szerződés teljesítése, az ehhez szükséges kapcsolattartás és képviselet lehetővé tétele. 

  1.2. Partner az Adatkezelővel kötött szerződésében jogi kötelezettséget vállal a szerződés teljesítésére, ebből következően nyilvánvaló jogos érdeke annak teljesítése.

  1.3. Adatkezelőnek szintén érdekében áll a Partnerrel kötött szerződés teljesítése.

  1.4. Az adatkezelés célja a szerződések teljesítéséhez szükséges együttműködés és kommunikáció folytatásának, nyilatkozatok megtételének lehetővé tétele. 

  1.5. Fentiekre tekintettel Adatkezelő az adatkezelés jogalapjaként a szerződéses Partner szervezet jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelést jelöli meg.

   

  2. Az adatkezelés szükségessége

  2.1. A szerződések teljesítéséhez szükséges együttműködés és kommunikáció folytatásához, nyilatkozatok megtételéhez elengedhetetlen a kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése.

  2.2. Ezen adatok kezelése nélkül a következetes és megbízható információáramlás lehetetlenné válna, valamint a szerződéssel kapcsolatban tett jognyilatkozatok érvényességének ellenőrzése is nehezebb lenne. Mindez veszélyeztetné a szerződések teljesíthetőségét, ezzel összefüggésben a szerződő Partner – és az Adatkezelő – eredményes működését.

   

  3. Az Érintett érdekeinek meghatározása, az adatkezelés rá gyakorolt hatásai

  3.1. A kezelt adatok: Az Érintett nevén kívül alapesetben csak az által képviselt szervezetnél elérhető kapcsolattartási adatait érinti az adatkezelés.

  3.2. Az Érintett az Adatkezelő Partnerének foglalkoztatottja, vagy tagja, részvényese, vagy tulajdonosa. Foglalkoztatott státusz esetén munkaköri feladata a kapcsolattartási, képviseleti feladatok ellátása. Tagsági, részvényesi, tulajdonosi pozíciója esetén a képviselt szervezet Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonyában való sikeres teljesítése az Érintett érdeke is. Mindkét esetben megállapítható, hogy a kapcsolattartóként, képviselőként őt érintő adatkezelésre számíthat az érintett.

  3.3. Érintett érdeke az információs önrendelkezési jogának illetve a személyes adatai fölötti rendelkezési jogának szabad gyakorlása, és az azok tiszteletben tartásához fűződő érdeke. A Partner által történő adatátadás korlátozza az Érintettet az önrendelkezési jogának gyakorlásában, azonban Adatkezelőnél az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Partner általi adatátadás körülményeiről az Érintettet a Partnernek kell tájékoztatni.

  3.4. A kezelt adatok körére és az Érintett szerepére tekintettel összességében az adatkezelés az Érintettre nézve jelentős kockázattal nem jár, illetve váratlan hatást nem gyakorol rá.

   

  4. Az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek jogainak védelmét, és az arányos jogkorlátozást szolgálják

  4.1. Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag a Partner szervezettel fennálló jogviszonya keretében, a teljesítéshez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik. 

  4.2. Adatkezelő szervezetén belül csak azon személyek ismerhetik meg az Érintett adatait, akik feladatkörükből adódóan személyesen részt vesznek Adatkezelő szerződéseinek elkészítésében és megkötésében, valamint azok teljesítésében.

  4.3. Az Érintett tiltakozhat Adatkezelőnél az adatkezelés ellen, aminek eredményeként Adatkezelő az adatkezelést korlátozza arra az időre, amíg a Partner megkeresésével és vizsgálat lefolytatásával meggyőződik az Adatkezelés jogszerűségéről. A korlátozás ideje alatt a tároláson kívül nem hajt végre adatkezelési műveleteket az adatokon.

   

  5. Az érdekek összevetése

  5.1. Az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt, Partnerének jogos érdeke a Partner – és az Adatkezelő – eredményes működésének alapfeltétele. Amennyiben Adatkezelő nem kezeli a kapcsolattartó, képviselő adatait, a következetes és megbízható információáramlás lehetetlenné válna, valamint a szerződésekkel kapcsolatban tett jognyilatkozatok érvényességének ellenőrzése is nehezebb lenne. Mindez veszélyeztetné a szerződések teljesíthetőségét, ezzel összefüggésben a szerződő Partner – és az Adatkezelő – eredményes működését.

  5.2. Az adatkezelés során az Érintett munkakörével, képviseleti jogával kapcsolatos adatok kezelése történik meg a nevén kívül, és csak a szerződéses jogviszonyok teljesítéséhez szükséges mértékben. Ezen felül Érintett tiltakozhat az Adatkezelőnél az adatkezelés ellen. Ezek miatt az adatkezelés nem jelent túlzott mértékű beavatkozást az Érintett magánéletébe.

  5.3. A fent kifejtett garanciák betartása mellett az Adatkezelő Partnerének jogos érdeke érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg a kapcsolattartó, képviselő adatainak fenti célokból történő kezelését.


2021.október 1.

Hunguest Zrt.