Hunguest Zrt. - MOBILALKALMAZÁS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2019. február 22.

1. Adatkezelő azonosítása

 • A Hunguest Hotels mobilalkalmazást a

  Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Rövidített név: Hunguest Zrt.
  Cégjegyzékszám: 01-10-142591 – Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 32431081-2-44
  Székhely: Magyarország, 1056 Budapest, Váci utca 38.
  Postacím: 1426 Budapest, Pf. 3.
  Webhely: https://www.hunguesthotels.hu/
  E-mail cím: info@hunguesthotels.hu

  (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

  Adatvédelmi tisztviselő:
  postacíme: 1426 Budapest, Pf. 3.
  e-mail címe: adatvedelem@hunguesthotels.hu  2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

  2.1. Adatkezelő szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló személyes adatok kezelését illetően a magyar és az európai jog alkalmazandó. Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységére elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.),
  - és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).

  2.2. Jelen tájékoztató hatálya a Hunguest Hotels mobilalkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

  2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: az alkalmazást letöltő, illetve annak szolgáltatásait használó természetes személy. Az alkalmazás szolgáltatásai:

  - ajánlatkérés,
  - foglalás,
  - törzskártya igénylés,
  - törzskártya fiók összekapcsolás,
  - hírlevélre feliratkozás,
  - push üzenetek engedélyezése.

  2.4. A tájékoztatóban megjelölt határidők és időpontok meghatározásánál magyarországi munkanapokat kell érteni.


  3. Az adatkezelés jogalapja

  3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a foglalással kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

  3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, az alkalmazás minden oldaláról elérhető menürendszerben megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” felirattal jelölt link, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt link aktiválásával elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

  3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.  4. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

  4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az alkalmazás "Ajánlatkérés” menüpontjából elérhető űrlap kitöltésével és elküldésével Adatkezelőtől ajánlatot kérő Felhasználók.

  4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Felhasználó az ajánlatkérés elküldése során tájékoztatást kap arról, hogy a megadott személyes adatait kizárólag az ajánlatadás céljából kezeli Adatkezelő.

  4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

  A Felhasználó:

  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - telefonszáma,
  - e-mail címe,

  továbbá az igényére vonatkozó adatok:

  - választott szálloda,
  - választott ajánlat,
  - szállodába érkezés tervezett napja,
  - ott töltött éjszakák tervezett száma,
  - ott tartózkodással érintett felnőttek száma,
  - ott tartózkodással érintett gyermekek száma,

  végül a Felhasználó által az „egyéb információk” mezőben esetlegesen közölt további adatai.

  A Felhasználó által az ajánlatkérésben esetlegesen közölt további, az ajánlatadáshoz nem szükséges adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt, az ajánlatadáshoz nem szükséges személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

  4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől történő ajánlatkérés lehetővé tétele valamint ajánlatadás a Felhasználó számára.

  Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása. Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha az ajánlatadáshoz pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre az ajánlat. Az igényére vonatkozó adatok az ajánlat összeállításához szükségesek.

  4.5. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatban szereplő adatokat Adatkezelő az ajánlatkérésre adott válaszában megjelölt időpontig – az ajánlat érvényességéig – kezeli. Amennyiben a szállodai szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor, Adatkezelő ennek megállapítását követően haladéktalanul törli az adatokat.

  4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

  4.7. Amennyiben az ajánlatkérés nyomán foglalás jön létre, abban az esetben az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama a továbbiakban a 7. pontban írtak szerint alakul (foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés).


  5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

  5.1. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiókhoz, az abból elérhető funkciókhoz a regisztrált Felhasználó a mobilalkalmazásból és a https://www.hunguesthotels.hu/ webhelyen belépve is hozzáfér.

  5.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő online rendszerében regisztráló Felhasználók.

  5.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az alkalmazás főoldalán a „Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

  A Facebook közösségi oldalon létező profillal történő regisztráció esetén az erre vonatkozó gombok aktiválásával, majd az adatok átvételéről szóló figyelmeztető szöveg jóváhagyásával adja meg hozzájárulását a Felhasználó.

  Fénykép feltöltés előtt a mobileszköz operációs rendszere engedélyt kér az eszközön tárolt képekhez való hozzáféréshez, ennek jóváhagyásával és a feltöltés végrehajtásával járul hozzá felhasználó a fénykép kezeléséhez.

  5.4. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés elsősorban a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

  Az adatok köre:

  - vezetéknév,
  - keresztnév,
  - e-mail cím,
  - jelszó.

  A jelszavak minden esetben kódoltan kerülnek eltárolásra, így azokat Adatkezelő sem ismerheti meg.

  A Facebook közösségi oldalon létező profillal történő regisztráció esetén az alábbi adatokat veszi át Felhasználó közösségi oldal profiljáról az Adatkezelő:

  - vezetéknév,
  - keresztnév,
  - e-mail cím,
  - profilkép.

  Felhasználó az alkalmazás-fiókjába saját döntése alapján más forrásból is feltölthet profilképet, amit bármikor törölhet.

  A profilképet csak a Felhasználó láthatja az alkalmazásban, valamint Adatkezelő férhet hozzá. A felhasználói fiók webhelyről elérhető felületére nem kerül fel a profilkép, illetve az nem kerül közzétételre – ahogyan más adat sem – és további személyek számára nem lesz hozzáférhető.

  5.5. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő online rendszerében történő regisztráció, a regisztrált Felhasználóként történő használathoz szükséges felhasználói fiók létrehozása.

  Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

  - felhasználói fiók létrehozása,
  - Felhasználó foglalásainak eltárolása és a felhasználói fiókban történő hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára,
  - a törzskártyával rendelkező Felhasználók számára annak biztosítása, hogy a törzskártya-fiókjukat csatolhassák a felhasználói fiókjukhoz. Ezzel könnyebben hozzáférhetnek a törzskártya-felhasználásukra vonatkozó tranzakciós adataikhoz, illetve bármikor önállóan, automatikusan igényelhetik az alkalmazásban a törzskártyájukhoz tartozó esetlegesen elfelejtett PIN-kód megjelenítését.

  A bekért adatok a Felhasználó egyedi azonosításához és a hozzáférésének biztosításához (fiókba belépéshez) szükségesek.

  A profilkép felöltésének lehetőségét azért biztosítja Adatkezelő, hogy Felhasználó az alkalmazás használatát személyesebb élménnyé tehesse. Ezzel Adatkezelő célja, hogy fokozza a Felhasználói élményt, kedveltebbé tegye az alkalmazás használatát.

  5.6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a felhasználói fiók Felhasználó általi törléséig tart (a regisztrációs céllal történő adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása). Felhasználó bármikor kérheti a regisztrációs fiók törlését Adatkezelőtől is, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

  A profilképet a fentiektől függetlenül Felhasználó bármikor törölheti az alkalmazásból.

  5.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.


  6. Adatkezelő általános marketingtevékenységének tervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

  6.1. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiókban Felhasználó saját elhatározásból, önkéntesen további adatokat adhat meg, melyet Adatkezelő az általános marketingtevékenységének tervezéséhez használ fel. A megadott adatok alapján Adatkezelő következtetéseket vonhat le és tendenciákat állapíthat meg a szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek életkorára és az érdeklődés területi eloszlására vonatkozóan. Felhasználó a mobilalkalmazásból és a https://www.hunguesthotels.hu/ webhelyen belépve is hozzáfér online fiókjához, bármelyik felületről gyakorolhatja ezzel kapcsolatos jogosultságait.

  6.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő online rendszerében regisztrált azon Felhasználók, akik a felhasználói fiókjukban további adatokat adnak meg a fenti célból.

  6.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az online fiókjában található adatlapján lévő adatmezők kitöltésével, és a mentés gomb aktiválásával adja meg. A gomb felett lévő adatkezelési nyilatkozat egyértelműsíti Felhasználó számára, hogy az adatok elmentésével hozzájárul az adatkezeléshez.

  Ha Felhasználó az adatokat nem adja meg, annak nincs következménye. Adatkezelő szolgáltatásaihoz ez esetben is korlátozás nélkül hozzáfér.

  Felhasználó a megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az online fiókjában elérhető adatlapján, az adatok kitörlésével. Ez esetben az Adatkezelő adatbázisából is törlődnek az adatok.

  6.4. Kezelt adatok körének meghatározása:

  A Felhasználó:

  - neme,
  - születési ideje,
  - lakcíme.

  6.5. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő általános marketingtevékenységének tervezéséhez történő felhasználás, a szolgáltatásai iránt érdeklődők életkor szerinti és területi megoszlására vonatkozó információk, tendenciák megismerése. Az adatokból általános – tehát nem egyes személyekre vonatkozó – következtetéseket von le, illetve anonim statisztikákat készít az Adatkezelő. Ezekben Felhasználó azonosítható módon már nem szerepel, és utólag sem beazonosítható.

  Adatkezelő az adatokat közvetlen megkeresés céljából nem használja fel.

  6.6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a felhasználói fiók Felhasználó általi törléséig, vagy a fiókon belül az önkéntesen megadható további adatok törléséig tart (hozzájárulás visszavonása). Felhasználó bármikor kérheti az önkéntesen megadott további adatok törlését, illetve a Felhasználó fiók törlését Adatkezelőtől is, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

  A Felhasználói fiók törlésével az itt bemutatott további, önkéntesen megadott adatok is törlésre kerülnek.

  6.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.


  7. Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

  7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: Adatkezelő online rendszerében regisztrált fiókkal rendelkező, belépést követően foglalási kérést küldő Felhasználók.

  7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Felhasználó a foglalás elküldése során tájékoztatást kap arról, hogy a foglalással kapcsolatban megadott személyes adatait a foglalása alapján létrejövő, szállodai szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.

  7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

  A Felhasználó:

  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - telefonszáma,
  - e-mail címe,

  továbbá az igényére vonatkozó adatok:

  - választott szálloda
  - szállodába érkezés tervezett napja,
  - szállodából távozás tervezett napja,
  - ott töltött éjszakák tervezett száma,
  - kiválasztott szoba / szobák száma, személykapacitása és típusa
  - ott tartózkodással érintett felnőttek száma,
  - ott tartózkodással érintett gyermekek száma és életkora,
  - a választott ajánlat (ellátás, szoba személykapacitása és típusa, ár)
  - fizetési mód és fizetendő összeg,

  végül a Felhasználó által az „egyéb megjegyzések” mezőben esetlegesen közölt további adatai.

  A bankkártyás online fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Adatkezelő nem ismeri meg, azokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg.

  Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó által a fizetési művelet során a fizetési szolgáltatónak megadott alábbi adatokat megkapja a fizetési szolgáltatótól:A Felhasználó:

  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - lakcíme.

  A fenti adatok forrása tehát a fizetési szolgáltató (OTP Bank Nyrt. – további információk a 8. fejezetben).

  7.4. Az adatkezelés célja: A foglalás nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.
  A szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások, mint célok:

  - lefoglalt szállodai szolgáltatás biztosítása,
  - igényelt ellátás biztosítása.

  Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása. Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha a foglalással kapcsolatban pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre a foglalás visszaigazolása. Az igényére vonatkozó adatok szállodai szolgáltatás és megfelelő ellátás biztosításához szükségesek.

  7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a foglalással kapcsolatos adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, igénybevett szolgáltatás számlán szereplő adatai, ára) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli.

  A foglalással kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a foglalással kapcsolatos, lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a foglalás visszaigazolásától (szerződéskötéstől) számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

  7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.


  8. Adattovábbítás a foglalás online kifizetésével kapcsolatban

  8.1. A bankkártyával történő online fizetés során Felhasználó a fizetéshez használt bankkártya adatait már közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg annak online felületén, ahová a foglalási folyamat végén átirányításra kerül. Ugyanakkor a bankkártyákkal való visszaélések, csalások megelőzése és felderítése érdekében, valamint a fizetési szolgáltatónál a fizetés eredményessége érdekében esetlegesen szükségessé váló további feladatok ellátása, továbbá a tranzakciók visszaigazolása érdekében a lentebb megjelölt adatokat Adatkezelő továbbítja a fizetési szolgáltatónak. Az adattovábbítás összességében a biztonságos online fizetés lebonyolításához szükséges.

  8.2. Az adattovábbítással érintettek köre: a foglalást online bankkártyás fizetéssel kifizető Felhasználók.

  8.3. Az adattovábbítás címzettje:

  OTP Bank Nyrt.

  Cégjegyzékszám: 01-10-041585
  Adószám: 10537914-4-44
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.
  Postacím: 1876 Budapest
  Telefon: +36 1 473 5000
  E-mail: adatvedelem@otpbank.hu
  Webhely: https://www.otpbank.hu

  mint az online fizetési szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: Címzett).

  8.4. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

  Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja.

  Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

  Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

  Az érdekmérlegelésről Felhasználó az 1. számú mellékletben olvashat részletesen.

  8.5. A továbbított adatok köre:

  A fizetési művelettel kapcsolatos alábbi adatok:

  - deviza (Forint/Euró),
  - nyelv (magyar / angol / német),
  - jogcímként: „online szobafoglalás”,
  - foglalással érintett szálloda neve,
  - tranzakció egyedi azonosítója,
  - fizetendő összeg,
  - SZÉP kártyával történő fizetés esetén zsebazonosító (szállás zseb).

  A fizetési folyamatban Felhasználó átirányításra kerül a Címzett online felületére. A fizetés során megadott bankkártya- és személyes adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltató Címzettnek banki hátteret nyújtó OTP Bank Nyrt-nek adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő és Címzett birtokába sem. Ezen adatokhoz Adatkezelő nem is fér hozzá.

  Az OTP Bank a fizetés lebonyolítása tekintetében önálló adatkezelő, az ott megvalósuló, online fizetéssel kapcsolatos adatkezelésről Felhasználó az OTP Bank és a Címzett adatkezelési tájékoztatójában olvashat:
  https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem
  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

  Címzett fizetési szolgáltató a részére továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelő, az ott megvalósuló, online fizetéssel kapcsolatos adatkezelésről Felhasználó a Címzett adatkezelési tájékoztatójában olvashat:
  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

  8.6. Az adattovábbítás célja: az ún. fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett fizetési tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, a tranzakciók visszaigazolása, valamint a fizetés eredményessége érdekében esetlegesen szükségessé váló további feladatok ellátásának lehetővé tétele.

  8.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

  8.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.  9. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

  9.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az alkalmazásban a hírlevél feliratkozásra szolgáló nyilatkozat bejelölésével, majd az e-mail címére kiküldött megerősítést kérő e-mail-ben elhelyezett linkre kattintással feliratkozik.

  9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a hírlevél feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat bejelölésével, majd az e-mail címére kiküldött, hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó megerősítést kérő e-mail-ben elhelyezett link aktiválásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

  9.3. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal az alkalmazás használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

  9.4. Kezelt adatok körének meghatározása:

  - név
  - e-mail cím.

  9.5. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

  9.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

  9.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.


  10. Push üzenetek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés

  10.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az alkalmazásban a Push üzenetek megjelenítését engedélyezi.

  10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a push üzenetek engedélyezésére vonatkozó alkalmazás-kapcsoló bekapcsolásával adja meg. Ezzel Felhasználó az alkalmazás-kapcsolónál írtak szerint kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a push üzenetek megjelenítéséhez.

  A push üzenetek megjelenítése a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatást a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül engedélyezheti a Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem engedélyezi a push üzenetek megjelenítését, az nem jár rá nézve hátránnyal az alkalmazás használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

  10.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

  - token (hozzáférést biztosító egyedi azonosító)
  - mobileszköz operációs rendszerének típusa (Android/iOS.).

  10.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő által küldött push üzenetek Felhasználó eszközén történő megjelenítése. Az üzenetek Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információkat, figyelemfelhívó ajánlatokat, reklámcélú tartalmakat jelenítenek meg.

  A token a Felhasználó eszközének azonosításához (az üzenet célzásához) szükséges, az operációs rendszer típusának ismerete pedig az üzenet megfelelő megjelenítésének feltétele.

  10.5. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó push üzenetek megjelenítésére vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (alkalmazás-kapcsoló kikapcsolásáig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig. A mobilalkalmazás törlésével szintén megszűnik az adatkezelés.

  10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.


  11. Gyorsabb wifi szolgáltatás biztosításához és üdvözlő szövegek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés

  11.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az alkalmazásban engedélyezi az eszköz helymeghatározó adataihoz való hozzáférést.

  11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az alkalmazás telepítésekor az eszközének operációs rendszere által felkínált engedélyező ablakban adhatja meg.

  11.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

  - mobileszköz helymeghatározó adatai (GPS koordináták).

  A helymeghatározó adatokhoz Adatkezelő informatikai rendszere csak akkor fér hozzá, ha Felhasználó eszköze Adatkezelő valamelyik szállodájának közvetlen közelében, vagy területén van.

  11.4. Az adatkezelés célja:

  - a tartózkodás helye szerinti szálloda üdvözlő szövegének megjelenítése az alkalmazás nyitóoldalán,
  - gyorsabb wifi szolgáltatás elérésének biztosítása a Felhasználó számára, a mobileszközén keresztül.

  11.5. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó eszközének helyadataihoz való hozzáférésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (alkalmazás-engedély visszavonásáig – melyet Felhasználó a készüléke operációs rendszerének beállításai között, az alkalmazások / alkalmazás-engedélyek menüpontokban tehet meg), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig. A mobilalkalmazás törlésével szintén megszűnik az adatkezelés.

  Az engedélyezett időszak alatt is csak időlegesen kerülnek kezelésre a helyadatok, amikor Felhasználó eszköze aktuálisan Adatkezelő valamely szállodájának közvetlen közelében tartózkodik. Az így megállapított helyadatok a fentiek szerinti felhasználást követően nem kerülnek eltárolásra.

  11.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.


  12. Trófeák megszerzéséhez kapcsolódó adatkezelés, a trófeák megosztása

  12.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az alkalmazásban különböző interakciókat végez.

  12.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja; Adatkezelő jogos érdeke, az alábbiak szerint.

  A mobilalkalmazás használatának szórakoztatóbbá tétele fokozza a Felhasználó élményét, ezzel kedveltebbé válhat az elektronikus foglalási rendszer igénybevétele. Mindez ma már a korszerű, ügyfélbarát szolgáltatás feltétele, valamint hatékonyabb szolgáltatásnyújtást, működést tesz lehetővé Adatkezelő számára. A korszerű szolgáltatás-nyújtás és a hatékonyabb működés Adatkezelő jogos érdeke, valamint Felhasználóra is kedvező hatású a rugalmasabb ügyintézési lehetőség biztosítása.

  A trófeák kiosztásának alapját képező adatokat az alkalmazás automatikusan gyűjti és értékeli, melynek eredményeként automatikusan kerülnek kiosztásra azok. Mindemellett a gyűjtött adatok csupán számszerű, statisztikai feljegyzések a végrehajtott Felhasználói aktivitás-típusokról, a konkrétumok (pl. ajánlatkérés tartalma, foglalás helye, értéke) nem kerülnek e célból gyűjtésre és kiértékelésre. A gyűjtött adatok nem alkalmasak profilalkotásra, illetve azokat Adatkezelő nem használja fel a Felhasználó viselkedésének előrejelzésére vagy marketing célokra. A Felhasználó általi aktív közbenjárás (megosztás) nélkül az adatokat nem ismeri meg harmadik személy. Minderre tekintettel az adatkezelés nem jár a Felhasználóra nézve indokolatlan vagy túlzó mértékű beavatkozással, így az adatkezelés szükséges és arányos.

  Az érdekmérlegelésről részletesebben tájékozódhat Felhasználó a 2. számú mellékletben.

  12.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

  - alkalmazás használatára vonatkozó adatok (különböző felületek megtekintése bizonyos időtartamon belül).
  - Adatkezelő szállodai szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó adatok (foglalások/törzskártya tranzakciók alapvető adatai alkalmak számára, szolgáltatás-típusokra levetítve).

  A kezelt adatok értékelésének szempontjairól további tájékoztatás a mobilalkalmazás „Trófeák” menüpontjában, az adott trófea megszerzéséhez szükséges aktivitások leírásánál olvasható.

  12.4. Az adatkezelés célja:

  - a megszerzett trófeák megjelenítése a Felhasználó fiókájában,
  - a megszerzett trófeák Facebook közösségi oldalon történő megosztása lehetőségének biztosítása Felhasználó számára,
  - Felhasználói élmény fokozásával az alkalmazás használatának ösztönzése.

  12.5. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a felhasználói fiók Felhasználó kérelmére történő törlésig tart (a regisztrációs céllal történő adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása). Felhasználó bármikor kérheti a trófeákkal kapcsolatos adatok törlését, vagy a regisztrációs fiók törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt. A mobilalkalmazás törlésével szintén megszűnik az adatkezelés.

  12.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

  12.7. A trófeák Facebook közösségi oldalon történő megosztása: A megosztáshoz Adatkezelő az alkalmazásba integrált megosztó gombot biztosítja. A megosztásról Felhasználó önállóan hoz döntést, és az a mobileszközére telepített Facebook alkalmazás, vagy a mobileszköz böngészőjében megjelenített, a közösségi oldalhoz tartozó „saját” profiljának használatával történik. Tehát Felhasználó a közzétételhez nem az Adatkezelő rendszerét használja, Adatkezelő a megosztást lehetővé tévő gomb biztosításán kívül nem vesz részt a közzétételben. Ennek megfelelően a Hunguest Zrt. a közzététel tekintetében nem adatkezelő.

  12.8. Megosztás esetén Felhasználó a Facebook közösségi oldal szabályai szerinti további adatkezelésben lesz érintett, melyről a Facebook adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation


  13. Adatfeldolgozó igénybevétele

  13.1. A mobilalkalmazás fejlesztője

  13.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a mobilalkalmazást használó Felhasználók.

  13.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a mobilalkalmazás fejlesztőjét:

  KONZORCIA Kereskedelmi, Szolgáltató és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: KONZORCIA Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-703816
  Adószám: 12795552-2-41
  Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 9. 2. em.
  Postacím: 1012 Budapest, Pálya utca 9. 2. em.
  Telefon: +36 1 487 3015
  E-mail: info@konzorcia.hu
  Webhely: http://konzorcia.hu/

  (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  13.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

  13.1.4. Az adatfeldolgozás célja: Az alkalmazás információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

  13.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

  13.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az alkalmazás megfelelő működésének biztosításához és fejlesztéséhez szükséges információtechnológiai szolgáltatások során megvalósuló adatkezelési műveleteket jelenti.


  13.2. Foglalásokkal kapcsolatban használt ügyviteli szoftver fejlesztője

  13.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: az online rendszerben foglalást küldő Felhasználók.

  13.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftver fejlesztőjét:

  MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: HostWare Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-263594
  Adószám: 10426917-2-42
  Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
  Postacím: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
  Telefon: +36 1 469 9000
  E-mail cím: hostware@hostware.hu
  Webhely: http://hostware.hu/

  (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  13.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

  13.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az ügyviteli szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

  13.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

  13.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az ügyviteli szoftver megfelelő működésének biztosításához és fejlesztéséhez szükséges információtechnológiai szolgáltatások során megvalósuló adatkezelési műveleteket jelenti.

  13.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

  13.4. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

  13.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


  14. Adatvédelem, adatbiztonság

  14.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

  14.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban bemutatott és törvényes célok elérése érdekében, azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

  14.3. Ennek érdekében Adatkezelő az alkalmazás használatával továbbított adatok tekintetében titkosított, és egyedileg azonosítható kommunikációs csatornát használ. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

  14.4. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződésekben kötelezi az adatfeldolgozókat arra, hogy biztosítsák az adatok jogszabályoknak megfelelő szintű biztonságát és a jogszerű adatkezelést az adatfeldolgozás során.


  15. Törzskártya program

  15.1. Az alkalmazásban a törzskártyával rendelkező Felhasználóknak lehetőségük van az online fiókjukhoz csatolni a törzskártyájukat, valamint törzskártya igénylés is lehetséges.

  15.2. Az ezzel kapcsolatban megvalósuló adatkezelésről az Adatkezelő törzskártya programjára vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó.


  16. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  16.1. Tájékoztatáshoz való jog

  16.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

  16.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  - észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  - megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  16.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.


  16.2. Hozzáférési jog

  16.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

  16.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

  16.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

  16.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.


  16.3. A helyesbítéshez való jog

  16.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  16.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  16.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


  16.4. A törléshez való jog

  16.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

  5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés;
  8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;
  9. Push üzenetek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés;
  10. Gyorsabb wifi szolgáltatás biztosításához és üdvözlő szövegek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés);

  c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

  7. Adattovábbítás a foglalás online kifizetésével kapcsolatban
  11. Trófeák megszerzéséhez kapcsolódó adatkezelés);

  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  16.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.


  16.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  16.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  - a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  - a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

  7. Adattovábbítás a foglalás online kifizetésével kapcsolatban
  11. Trófeák megszerzéséhez kapcsolódó adatkezelés).

  16.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

  16.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


  16.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


  16.7. Adathordozhatósághoz való jog

  16.7.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  16.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:

  - a hozzájárulás alapján végzett:

  5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés;
  8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;
  9. Push üzenetek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés;
  10. Gyorsabb wifi szolgáltatás biztosításához és üdvözlő szövegek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés című, valamint

  - a Felhasználóval kötött szerződés, vagy az azt megelőző lépések Felhasználó kérésére történő megtételéhez szükségesség jogalapjával végzett:

  4. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés;
  5. Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés című fejezetekben bemutatott adatkezelések.

  16.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


  16.8. A tiltakozáshoz való jog

  16.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

  16.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  16.8.3. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát:

  7. Adattovábbítás a foglalás online kifizetésével kapcsolatban;
  11. Trófeák megszerzéséhez kapcsolódó adatkezelés.

  17. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

  17.1. A 16. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  17.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

  17.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 18. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  17.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  17.5. Ha Felhasználó a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt Adatkezelő Magyarország, 1535 Budapest, Pf. 813. címére, elektronikus úton pedig e-mail-ben, az adatvedelem@hunguesthotels.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


  18. Jogérvényesítés

  18.1. Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat elsősorban az alábbi elérhetőségen:

  Hunguest Zrt.
  E-mail cím: adatvedelem@hunguesthotels.hu
  Postacím: Magyarország, 1535 Budapest, Pf. 813.

  18.2. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: http://www.naih.hu/

  A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

  2021. október 1.

  Hunguest Zrt.

  1. számú melléklet a Hunguest Zrt. Hunguest Hotels mobilalkalmazás használatával kapcsolatban végzett adatkezeléséről szóló tájékoztatójához


  Érdekmérlegelés az online fizetéshez kapcsolódó adattovábbításhoz  1. Az adattovábbítás oka, a jogos érdek azonosítása

  1.1. Az adattovábbítás célja az ún. fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett fizetési tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, a tranzakciók visszaigazolása, valamint a fizetés eredményessége érdekében esetlegesen szükségessé váló további feladatok ellátásának lehetővé tétele.

  1.2. A bankkártyával történő online fizetés során Felhasználó a fizetéshez használt bankkártya adatait már közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg annak online felületén, ahová a foglalási/megrendelési folyamat végén átirányításra kerül. Ugyanakkor a bankkártyákkal való visszaélések, csalások megelőzése és felderítése érdekében, valamint a fizetési szolgáltatónál (a továbbiakban: Címzett) a fizetés eredményessége érdekében esetlegesen szükségessé váló további feladatok ellátása, továbbá a tranzakciók visszaigazolása érdekében Adatkezelő további adatokat továbbít a fizetési szolgáltatónak. Az adattovábbítás összességében a biztonságos online fizetés lebonyolításához, és a csalásmegelőző rendszer működtetéséhez szükséges.

  1.3. Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
  - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
  - az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
  - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

  1.4. A csalás-megelőző és –felderítő rendszer működtetéséhez szükséges az adatok továbbítása.

  1.5. Fentiekre tekintettel Adatkezelő az adattovábbítás tekintetében az adatkezelés jogalapjaként a Címzett jogos érdekét jelöli meg.

  1.6. A Címzett érdeke mellett Adatkezelő jogos érdeke is a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése.


  2. Az adatkezelés szükségessége

  2.1. A csalás-megelőző és –felderítő rendszer működtetése Címzettnek jogi kötelezettsége, azonban a rendszer kialakításának, működtetésének részleteit a jogszabályok nem határozzák meg.

  2.2. Címzett a megfelelés érdekében kialakította a szükséges és a jogszabályokban meghatározott cél elérésére alkalmas rendszert, annak működtetéséhez azonban elengedhetetlen az adatok továbbítása, ilyen adattovábbítás nélkül a Címzett nem tudna eleget tenni jogi kötelezettségének.

  2.3. Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

  2.4. Amennyiben Adatkezelő nem továbbítja Címzettnek a rendszer működtetéséhez szükséges adatokat, akkor Címzett nem tudja teljesíteni a jogi kötelezettségét, emiatt nem működhetne együtt Adatkezelővel.

  2.5. Az adattovábbítás nélkül Felhasználó érdekei is sérülésnek vannak kitéve, a bankkártya-adataival való esetleges visszaéléseket tekintve.

  2.6. Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.


  3. Az érintet érdekeinek meghatározása, az adattovábbítás rá gyakorolt hatásai

  3.1. A továbbításra kerülő adatok köre:

  A fizetési művelettel kapcsolatos alábbi adatok:
  - deviza (Forint/Euró),
  - nyelv (magyar / angol / német),
  - jogcímként: „online szobafoglalás”,
  - foglalással érintett szálloda neve,
  - tranzakció egyedi azonosítója,
  - fizetendő összeg,
  - SZÉP kártyával történő fizetés esetén zsebazonosító (szállás zseb).

  3.2. Ezek az adatok a tranzakció egyedi azonosítója alapján összekapcsolásra kerülnek a Címzettnél is a Felhasználó ott megadott adataival, így alkalmasak arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó – elsősorban a szolgáltatások igénybevételével és költekezési szokásokkal kapcsolatos – következtetések levonhatóak legyenek belőlük.

  3.3. Mindemellett Felhasználó érdeke is a csalások megelőzése, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

  3.4. Kedvező hatású Felhasználóra nézve továbbá az adattovábbítás a tekintetben is, hogy a tranzakciók visszaigazolását megkönnyíti az Adatkezelő és a Címzett együttműködése során, melynek eredményeként gyorsabban és rugalmasabban mehetnek végbe a Felhasználó által kezdeményezett ügyletek.

  3.5. Felhasználó érdeke az információs önrendelkezési jogának illetve a személyes adatai fölötti rendelkezési jogának szabad gyakorlása, és az azok tiszteletben tartásához fűződő érdeke.

  3.6. Felhasználó érdeke a fizetési műveletekre vonatkozó adatokból, fizetési szokásaiból levonható következtetések megóvásához, tiszteletben tartásához fűződő érdeke.

  3.7. Felhasználó online fizetés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.


  4. Az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek jogainak védelmét, és az arányos jogkorlátozást szolgálják

  4.1. A továbbított adatok nem kerülnek kiértékelésre olyan célból, mely a Felhasználóra, szokásaira vonatkozó következtetések levonását eredményezné.

  4.2. Az adatokat nem ismeri meg további személy.

  4.3. Az Adatkezelőnél csak a weboldal és a mobilalkalmazás gondozásával megbízott informatikus, valamint az alkalmazás fejlesztésével és karbantartásával megbízott külső Adatfeldolgozó férhet hozzá az adatokhoz.

  4.4. Adatkezelő az Adatfeldolgozót írásbeli szerződésben kötelezte a megfelelő adatbiztonság garantálására és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozásra.

  4.5. Az Adatkezelő az online rendszerben történő regisztráció során a Felhasználó rendelkezésére bocsátott adatkezelési tájékoztatóval a Felhasználót előzetesen tájékoztatta az adattovábbításról is.

  4.6. Az előzetes tájékoztatásra az adattovábbítás céljára és jellegére tekintettel – mivel az szorosan kapcsolódik az online foglalási/fizetési rendszer használatához – a Felhasználók számíthatnak az adatkezelésre.


  5. Az érdekek összevetése

  5.1. Az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek a Címzett jogszerű működésének alapfeltétele. Amennyiben Adatkezelő nem továbbítja az adatokat a Címzettnek, utóbbi nem tudja teljesíteni a jogszabályok által előírt kötelezettségét.

  5.2. Az online fizetési mód az adattovábbítás nélkül a fentiek miatt nem biztosítható.

  5.3. Az online fizetés, mint fizetési lehetőség rendelkezésre állása, és biztonságos üzemeltetése egyaránt érdeke Felhasználónak, Adatkezelőnek és Címzettnek.

  5.4. A fent kifejtett garanciák betartása mellett az Adatkezelő a Címzett jogos érdekének érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg az online fizetéssel kapcsolatban megvalósuló adattovábbítást.


  2021. október 1.  Hunguest Zrt.


  2. számú melléklet a Hunguest Zrt. Hunguest Hotels mobilalkalmazás használatával kapcsolatban végzett adatkezeléséről szóló tájékoztatójához


  Érdekmérlegelés a Hunguest Hotels mobilalkalmazásban megszerezhető Trófeák megszerzéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozóan

  1. Az adatkezelés oka, az Adatkezelő jogos érdekei

  1.1. Adatkezelő a Trófeák kiosztásához szükséges személyes adatok kezelésének jogalapjaként jogos érdekét jelöli meg.

  1.2. Adatkezelő érdeke a mobilalkalmazás használatának szórakoztatóbbá tétele, mellyel fokozhatja a Felhasználó élményét, ezzel kedveltebbé válhat az elektronikus foglalási rendszer igénybevétele.

  1.3. A népszerűsíteni kívánt rendszer a korszerű szolgáltatás-nyújtás alapfeltétele, valamint Felhasználóra is kedvező hatású a rugalmasabb ügyintézési lehetőség biztosítása.

  1.4. Az elektronikus foglalási rendszer népszerűvé válása és kedveltségének fenntartása hatékonyabb működést tesz lehetővé Adatkezelő számára.

  2. Az adatkezelés szükségessége

  2.1. A mobileszközről is elérhető online foglalási rendszer ma már a korszerű, ügyfélbarát szolgáltatás alapfeltétele.

  2.2. Amennyiben Adatkezelő nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy vendégei egyre gyakrabban használják az online foglalási rendszert, illetve nem népszerűsíti azt, abban az esetben – figyelembe véve a technikai fejlődést és a Felhasználói igények alakulását – piaci hátrányba kerülhet.

  2.3. A mobilalkalmazás használatának szórakoztatóbbá tétele fokozza a Felhasználó élményét, ezzel kedveltebbé válhat az elektronikus foglalási rendszer igénybevétele.

  2.4. Fentiekre tekintettel kijelenthető, hogy az adatkezelés alkalmas az Adatkezelő céljának – az online foglalási rendszer népszerűsítésének – elérésére.


  3. Az érintettek érdekeinek meghatározása

  3.1. A Felhasználók információs önrendelkezési jogai, illetve a személyes adataik fölötti rendelkezési jogai és az azok tiszteletben tartásához fűződő érdekek.

  3.2. A Felhasználókra a mobilalkalmazásban elérhető funkciók használatára vonatkozó szokásaikból levonható következtetések megóvásához, tiszteletben tartásához fűződő érdek.

  3.3. Mindemellett a népszerűsíteni kívánt online foglalási rendszer ügyfélbarát szolgáltatást, rugalmasabb ügyintézést tesz lehetővé, mely Felhasználóra nézve is kedvező hatású.


  4. Az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek jogainak védelmét, és az arányos jogkorlátozást szolgálják

  4.1. A trófeák kiosztásának alapját képező adatokat az alkalmazás automatikusan gyűjti és értékeli, melynek eredményeként automatikusan kerülnek kiosztásra azok. Mindemellett a gyűjtött adatok csupán számszerű, statisztikai feljegyzések a végrehajtott Felhasználói aktivitás-típusokról, a konkrétumok (pl. ajánlatkérés tartalma, foglalás helye, értéke) nem kerülnek e célból gyűjtésre és kiértékelésre.

  4.2. A gyűjtött adatok nem alkalmasak profilalkotásra, illetve azokat Adatkezelő nem használja fel a Felhasználó viselkedésének előrejelzésére vagy marketing célokra.

  4.3. Felhasználó aktív közbenjárása (megosztás) nélkül az adatokat nem ismeri meg harmadik személy.

  4.4. Az Adatkezelőnél csak a mobilalkalmazás gondozásával megbízott informatikus, valamint az alkalmazás fejlesztésével és karbantartásával megbízott külső Adatfeldolgozó férhet hozzá az adatokhoz. Mindemellett Adatkezelőnek és Adatfeldolgozónak sem célja az adatok – trófeák automatizált kiosztásán kívüli – felhasználása.

  4.5. Az Adatkezelés nem az érintett Felhasználó szokásainak feltérképezésére irányul. Erre nem is alkalmas, mivel konkrétumok nélküli, számszerűen gyűjtött, statisztikai adatokról van szó.

  4.6. Az adatok kezelésének idejét a Felhasználó határozza meg, profiljának törlésével, tiltakozásával bármikor megszüntetheti azt.

  4.7. Az Adatkezelő az online rendszerben történő regisztráció során a Felhasználó rendelkezésére bocsátott adatkezelési tájékoztatóval a Felhasználót előzetesen tájékoztatta a trófeákkal kapcsolatos adatkezelésről is.

  4.8. Az előzetes tájékoztatásra és a trófeákhoz kapcsolódó adatkezelés céljára és jellegére tekintettel – mivel az szorosan kapcsolódik a mobil-alkalmazás és online foglalási rendszer használatához – a Felhasználók számíthatnak az adatkezelésre.


  5. Az érdekek összevetése

  5.1. Az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdekek az Adatkezelő működésének, hatékony, gazdaságos tevékenységének fontos alapját képezik. Amennyiben Adatkezelő nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy vendégei egyre gyakrabban használják az online foglalási rendszert, illetve nem népszerűsíti azt, abban az esetben piaci hátrányba kerülhet. Ez a kockázat az Adatkezelő vagyoni érdekeit, jó hírnevét negatívan érintheti.

  5.2. Felhasználó bármikor megszüntetheti az adatkezelést illetve tiltakozhat az ellen. Ezzel, valamint a további beépített garanciákkal biztosított az önrendelkezési joga a trófeákkal kapcsolatban kezelt adatai vonatkozásában.

  5.3. A fent kifejtett garanciák betartása mellett az Adatkezelő a jogos érdekeinek védelme céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg a virtuális trófeák automatikus kiosztásához kapcsolódó adatkezelést.


 • 2021.október 1.

Hunguest Zrt.